Samfälligheten

Från Bäckens Samfällighet
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förvaltning

Samfällighetsföreningen är en enligt lag bildad sammanslutning, som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgöres av delägarna i samfälligheten.

Samfällighetens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.

Samfällighetsföreningen får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

Föreningen skall vid förvaltning tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse skall beaktas i skälig omfattning.

Om en samfällighet förvaltar gemensamhetsanläggning som är av kommunalteknisk natur eller av annars större värde och som är inrättad för småhusfastigheter, skall samfällighetsföreningen avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen.

Föreningens styrelse skall i sådant fall också upprätta en underhålls- och förnyelseplan som skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningen ska kunna bedömas. (Utdrag ur SFS 1973:1150)

Icon pdf.png Förvaltning.pdf

Rent praktiskt betyder det för oss, att det vi har ett gemensamt ansvar för: områdets grönytor, parkeringar, vattenledningar under husen, vattenledningar från taket, snöröjning mm. Allt detta är ett gemensamt ansvar och åtagande. Delägarna i samfälligheten utser en styrelse vid ett årsmöte, som ska sköta frågorna i enlighet med de beslut som årsmötet fattat, samt den löpande driften efter bästa förmåga för vår samfällighets skull.

Tänk på att vi inte är en bostadsrättsförening och alla ansvarar själva för att dels veta vad som gäller när man bor i en samfällighet, och att man som delägare (husägare) har ett solidariskt ansvar för samfälligheten.

Ordningsregler

Reviderade och fastställda av styrelsen på uppdrag av årsstämman 2004. Icon pdf.png Ordningsregler revidering 2004.pdf

 • Samtliga vägar inom området är avsedda främst för gång- och cykeltrafik.
 • Biltrafik tillåten endast för av- och pålastning vid fastigheterna.
 • Mopedförbud samt begränsad hastighet max 20 km/tim gäller inom hela området.

Parkering och garage

 • Parkering får endast ske på härför avsedda parkeringsplatser. Parkering får aldrig ske på gång- eller körvägar inom området.
 • Tvättning och städning av bilar är endast tillåten på parkeringsplatserna och med användande av vatten i hink.
 • Avregistrerad personbil får parkeras på samfällighetens parkeringsplatser endast under förutsättning att bilen ställs på av styrelsen anvisad plats och är i sådant skick att den inte utgör en fara eller olägenhet. För detta utgår en särskild avgift. Avgiften gäller för perioden sommarhalvåret april-september eller vinterhalvåret oktober-mars och ska betalas senast en månad efter periodens början.
 • De som önskar utnyttja parkeringsplats för långtidsuppställning av bil, husbil, husvagn eller båttrailer kan efter ansökan hos styrelsen erhålla anvisad plats under tiden 1 oktober – 30 april. Kontrollmärke köpes genoms styrelsen mot bestämd avgift.
 • Varken garagen eller parkeringsplatserna får utnyttjas i kommersiellt syfte. Detta gäller såväl de enskilda fastighetsägarna som främmande varubilar.
 • Garagen är ej enskild egendom. Mellanväggar får ej sättas upp. Ej heller får garagen användas för större reparationer av bilar. Ta även hänsyn till grannar.
 • De som önskar utnyttja motor- eller kupévärmare eller använder eluttagen i garagen för batteriladdare eller dylikt måste köpa avgiftsbelagt kontrollmärke, som skall uppsättas vid strömuttaget. Försäljning av kontrollmärken sker genom städledarna på höststäddagen. För motor- och kupévärmare måste timer användas. Värmaren får utnyttjas högst tre tim/dygn och endast under vintersäsongen.

Husdjur

Städdagar

 • Gemensam städning av området skall ske två gånger om året. För den fortlöpande renhållningen svarar varje delområde. Städledare som fördelar arbetet skall vara utsedd. Städledarsysslan skall växla mellan de boende inom området. På städdagarna skall minst en vuxen person från varje fastighet delta.

Sophantering

Barn

 • Föräldrar bör uppmana sina barn att iaktta varsamhet med samfällighetens gemensamma egendom.

Om och tillbyggnad

 • Om du har planer på att sätta upp staket eller kanske tom bygga på din tomt – tänk då på att det kanske krävs byggnadstillstånd. Informera också dina grannar om planerna.

Ägarbyte

 • Vid ägarbyte av fastighet åligger det säljaren att snarast till föreningens kassör skriftligen anmäla följande:

- Säljarens nya adress och telefonnummer.

- Köparens namn, adress och nya telefonnummer samt datum då fastigheten överlåtes.

- Vattenmätarens ställning på överlåtelsedagen, helst godkänd av köparen. Om sådan anmälan inte inkommer anses annan uppgörelse träffad mellan säljare och köpare. Den nya fastighetsägaren debiteras då från föregående avläsning. Blankett för vattenavläsning finns hos styrelsen.

Ovanstående begärda uppgifter fylls med fördel i på följande Icon pdf.png blankett.

Stadgar

Samfällighetens stadgar finns endast som PDF.

Icon pdf.png Stadgar.pdf

Karta

En aktuell karta över Samfälligheten med städområden, garage och lekplatser utmärkta hittar du här.


Facebook

Informationssida om Bäckens Samfällighet på Facebook: Bäckens sida på Facebook

En privat grupp med möjlighet till diskussioner och sluten information gällande Grisbyn: Grisbyns grupp på Facebook